จุดเด่นประกันชีวิต PRULife Care 

ดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิต โรคมะเร็ง และการเสียชีวิตทุกกรณี จ่ายเบี้ยราคาถูก แต่รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากว่า คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
เบี้ยฯ หลักพัน คุ้มครองหลักล้าน
รับความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต หรือ ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย*
*ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการป่วยที่เกิดจากโรคต่างๆ หรือการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้
แนบความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
เลือกรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
รับผลประโยชน์ทางภาษี
"สัญญาประกันภัยที่ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อปีเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิรวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด "
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดแบบประกันโดยย่อ
ตารางรายละเอียดผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกัน
ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์
รายละเอียดสัญญากรมธรรม์
FAQ
กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อ PRULife Care หลายฉบับ สามารถซื้อสูงสุดได้กี่กรมธรรม์
กรณีผู้เอาประกันภัยเคยมีกรมธรรม์ที่ซื้อผ่าน Digital Channel และมีสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท อยู่แล้ว และต่อมามีความประสงค์ซื้อประกันชีวิต PRULife Care พร้อมสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันได้อีกหรือไม่
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต PRULife Care มีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้ต่อคนหรือไม่
กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อ PRULife Care แค่สัญญาหลักในปีแรก ต่อมาต้องการเพิ่ม สัญญาเพิ่มเติม สามารถทำได้หรือไม่
กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อ PRULife Care + Cancer all stage และหลังจากซื้อ 90 วัน ตรวจพบมะเร็งระยะแรก จะสามารถเคลมเงินได้บางส่วน หรือได้เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น